Hoàn thành dự thảo đầu tiên của Đề án chuyển đổi số quốc gia

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia nhằm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, Bộ TT&TT và Cục Tin học hóa nghiên cứu xây dựng dự thảo của Đề án chuyển đổi số quốc gia

Dự thảo Đề án được xây dựng sau khi đã nghiên cứu, tham khảo tài liệu của các nước đã xây dựng chiến lược, đề án chuyển đổi số quốc gia như Hà Lan, Thái Lan … Tuy nhiên, đề án vẫn có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của Việt Nam thông qua quá trình chuyển đổi số và công nghệ số.Nội dung chính của Đề án bao gồm: Bối cảnh/ sự cần thiết; Tầm nhìn; Mục tiêu; Quan điểm chỉ đạo; Nhiệm vụ, giải pháp; Đo lường kết quả; Kế hoạch hành động.

Về quan điểm chỉ đạo được nêu trong dự thảo, Ban soạn thảo Đề án đã nêu rõ: “Chuyển đổi số là con đường ngắn nhất đưa đất nước đi lên hiện đại, thịnh vượng, là động lực cho sự tăng trưởng”. Nhà nước cần có thái độ tích cực về công nghệ, về sự sáng tạo, chấp nhận công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong giai đoạn phát triển ban đầu.
Hoàn thành dự thảo đầu tiên của Đề án chuyển đổi số quốc gia Hoàn thành dự thảo đầu tiên của Đề án chuyển đổi số quốc gia
Dự thảo cũng xác định quá trình chuyển đổi số quốc gia gồm 3 giai đoạn:
– Giai đoạn 1 (2019-2020): là giai đoạn số hóa nền kinh tế. Đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực, ngành Công nghiệp, Chính phủ, doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả lao động và năng suất lao động để tạo ra các nguồn tăng trưởng mới.
– Giai đoạn 2 (2021-2025): Kinh tế số trở thành lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
– Giai đoạn 3 (2026-2030): Kinh tế và xã hội số toàn diện. Từ đó hình thành các ngành công nghiệp số thế hệ mới, là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Dự thảo lần này rất quan tâm tới quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp vì đây là những lĩnh vực thiết yếu, rường cột, nền tảng của kinh tế xã hội quốc gia.