2019 Tập đoàn bưu chính Viễn Thông VNPT sẽ vươn cao lên ngang tầm khu vực

Đây là một trong những khẳng định của ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT về định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong năm 2019.

2019 Tập đoàn bưu chính Viễn Thông VNPT sẽ vươn cao lên ngang tầm khu vực 2019 Tập đoàn bưu chính Viễn Thông VNPT sẽ vươn cao lên ngang tầm khu vực

Với VNPT 4.0, các mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn được định vị rất rõ ràng, thiên về định lượng, cụ thể rõ các nội hàm cần triển khai. Chiến lược VNPT 4.0, không phải là chiến lược để nâng tầm VNPT trong nước, mà mục tiêu của chúng tôi là đưa VNPT lên ngang tầm với khu vực, tầm nhìn mang tính dài hạn hơn. Với việc thành lập thêm trụ cột Công ty VNPT – IT cũng chính là hướng đi nhằm hiện thực hóa chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn.

VNPT đã tham gia tích cực và hiệu quả trong việc cùng xây dựng, thiết lập hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số có phạm vi ứng dụng ở tầm quốc gia, đồng thời tham gia thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của đất nước như xây dựng chính phủ điện tử, y tế – giáo dục – nông nghiệp thông minh… thông qua việc cung cấp nhiều bộ giải pháp, ứng dụng cho các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, bám sát các nội dung Đề án chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang xây dựng.

Tiếp nối các kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, VNPT tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, chính quyền địa phương để hoàn thiện khung kiến trúc số, xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở…

Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh hơn mục tiêu chuyển đổi số – tham gia mạnh vào thị trường chuyển đổi số cho các bộ, ngành, chính quyền các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp khác.

Hiện nay, mạng cáp quang của VNPT đã trải khắp tới 100% xã trên cả nước. Năm 2019, VNPT sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng cáp quang đáp ứng tốt nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng, tạo nền tảng truy nhập Internet tốc độ cao phục vụ chuyển đổi số.

Theo 1080 Lâm Đồng